Naar nieuwsoverzicht

Adviesrecht OR keuze eigenrisicodrager

24-02-2022

Als de organisatie komend halfjaar eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of juist wil terugkeren naar de verzekering via UWV, moet de bestuurder dit vóór 1 april regelen. De bestuurder moet de OR bij zijn keuze betrekken. De OR heeft hierbij namelijk adviesrecht.

Keuzemoment werkgever
Werkgevers kunnen twee keer per jaar kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij zich hiervoor willen verzekeren via UWV. Als de bestuurder zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Voor de periode juli tot en met december is de deadline 31 maart. Heeft de ondernemingsraad (OR) geen bericht gehad van zijn bestuurder, vraag dan bij de bestuurder na of zijn keuze voor het komende halfjaar ongewijzigd blijft.

Adviesrecht OR
De organisatie kan zich via UWV verzekeren voor het risico op loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, maar dit is niet verplicht. De bestuurder kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Als eigenrisicodrager betaalt de organisatie minder premies werknemersverzekeringen, maar moet dan bij ziekte of arbeidsongeschiktheid het loon van de werknemer doorbetalen. Dit is een groot financieel risico. Kiest de bestuurder niet voor publieke verzekering via UWV, dan kan hij dit risico onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Omdat dit een belangrijke beleidsmatige beslissing is, is de bestuurder verplicht om de OR hierbij tijdig om advies te vragen volgens artikel 25, lid 1m van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR moet namelijk gelegenheid hebben om een goede afweging te maken van de verschillende opties en het OR-advies moet nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op het besluit.

Instemmingsrecht bij aanpassing ziekte- en verzuimbeleid
Bij zijn advies moet de OR niet alleen rekening houden met de financiële gevolgen van de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de organisatie eigenrisicodrager wordt, brengt dat namelijk ook langdurige re-integratieverplichtingen met zich mee. Daar moet de organisatie de capaciteit en middelen voor hebben. Een wijziging van de keuze voor het eigenrisicodragerschap of verzekering via UWV kan ook tot gevolg hebben dat het verzuim- of re-integratiebeleid moet worden aangepast. In zijn advies kan de OR daarbij op voorhand al een rol voor zichzelf opeisen. Bij wijziging (of invoering of intrekking) van het ziekte- en verzuimbeleid heeft de OR namelijk instemmingsrecht volgens artikel 27, lid 1d WOR. De bestuurder kan de OR daarom het beste in een vroeg stadium betrekken als hij het ziekte- of verzuimbeleid moet aanpassen.

Keuzemoment eigenrisicodragerschap vast agendapunt
De bestuurder heeft nog ruim één maand de tijd om zijn keuze te wijzigen. Deze keuze heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2022. Hierna is de eerstvolgende wijzigingsmogelijkheid per 1 januari 2023. Als de bestuurder vanaf volgend jaar eigenrisicodrager wil worden of zich voor de ZW of WGA wil verzekeren via UWV, moet hij zijn keuze voor 1 oktober 2022 aan de Belastingdienst doorgeven. De OR doet er verstandig aan om het keuzemoment als vast agendapunt te noteren voor de halfjaarlijkse artikel 24 overlegvergadering. Dan komt het onderwerp minimaal twee keer per jaar vanzelf ter sprake.