Naar nieuwsoverzicht

Een bijzondere vorm van medezeggenschap

29-11-2019

Een medezeggenschapsvorm die niet in de Wet op de ondernemingsraden voorkomt is de bijzondere ondernemingsraad (BOR), de tijdelijke ondernemingsraad (TOR) of een platform-OR. In welke situaties ontstaat deze vorm van medezeggenschap?

Ingrijpende wijzigingen
De bijzondere ondernemingsraad (BOR), de tijdelijke ondernemingsraad (TOR) of een platform-OR zijn verschillende benamingen voor dezelfde vorm van medezeggenschap. Een OR als deze ontstaat vaak bij ingrijpende wijzigingen zoals een fusie of reorganisatie of bij gemeentes in het geval van bijvoorbeeld een herindeling of intergemeentelijke samenwerking. De raad wordt opgericht om onnodig dubbel werk te voorkomen doordat iedere bestaande OR apart met zijn eigen bestuurder blijft overleggen.

Samenstelling en bevoegdheden BOR
De BOR (TOR of platform-OR) bestaat uit een aantal OR-leden van de bestaande ondernemingsraden of is zelfs een samenvoeging van de raden als geheel. De leden van de BOR overleggen met één aangewezen bestuurder en koppelen alle zaken terug aan de ondernemingsraad die zij vertegenwoordigen. De bestuurders bepalen samen met welke bestuurder de BOR overlegt. Het begrip ‘bestuurder’ is gedefinieerd en vastgelegd in artikel 1, lid 1e WOR. De bestaande raden besluiten in overleg welke bevoegdheden met betrekking tot de specifieke onderwerpen waarvoor de BOR is ingesteld ze aan de BOR overdragen. Daarbij bepalen ze ook hoe ver die bevoegdheden strekken en of de BOR bijvoorbeeld alleen overlegrecht heeft of ook adviesrecht en instemmingsrecht.

Afspraken over inrichting BOR in ondernemingsovereenkomst
Afspraken over de samenstelling, de bevoegdheden en de zittingsduur van de BOR moet de BOR vastleggen in de ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR). Wat betreft de zittingsduur is het slim om geen datum vast te leggen maar om het voltooien van de verandering als uitgangspunt te nemen en daaraan een termijn te koppelen, bijvoorbeeld drie of zes maanden na de afronding van de reorganisatie. Ook kan de BOR in de ondernemingsovereenkomst de start van de verkiezingsprocedure voor de nieuwe OR vastleggen. Zolang er geen nieuwe OR is, blijft de BOR bestaan.