Naar nieuwsoverzicht

Gedeelde zorgplicht uitlener en inlener

28-04-2023

Om de arbeidsomstandigheden van ter beschikking gestelde werknemers te verbeteren, krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht.

Wetsvoorstel
Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’, waarvan op internetconsultatie.nl een concept is gepubliceerd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer). Hoewel het wetsvoorstel de veiligheid van álle ter beschikking gestelde werknemers moet bevorderen, blijken arbeidsmigranten in de praktijk onevenredig vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval.

Uitbreiding van meldplicht Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt nu nog dat een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zowel zijn eigen werknemers, als die van werknemers die hij inleent, zoals uitzendkrachten. Dit wetsvoorstel beoogt de arbeidsomstandigheden van uitgeleende werknemers te verbeteren door van deze eenzijdige verantwoordelijkheid en zorgplicht een gedeelde te maken van de uitlenende werkgever én de inlenende werkgever. Het wetsvoorstel breidt de Arbowet uit met een aantal plichten. Zo krijgen uitleners de wettelijke plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Inleners hebben deze plicht nu al, maar moeten arbeidsongevallen voortaan ook bij de uitlener melden. In de praktijk zal dit betekenen dat hetzelfde arbeidsongeval twee maal wordt gemeld.

Uitlener krijgt 'vergewisplicht'
De uitlener krijgt ook een zogenaamde vergewisplicht. Deze vergewisplicht houdt in dat hij vóór aanvang van de werkzaamheden moet nagaan of de inlener de werknemer goed heeft voorgelicht over (de risico’s van) de werkzaamheden. Ook moet de uitlener na een arbeidsongeval controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen voor een veilige werkomgeving, vóór de werknemer weer aan het werk gaat. Eventuele andere werknemers van de uitlener die bij de inlener werkzaam zijn, mogen ook pas weer aan de slag als de uitlener heeft voldaan aan zijn vergewisplicht. De uitlenende werkgever moet in een dossier vastleggen hoe hij heeft voldaan aan zijn plicht.

Overzicht RI&E en arbeidsongevallen
Verder moet de inlener de uitlener voor aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s en risicobeperkende maatregelen op de werkvloer én een overzicht van de arbeidsongevallen van de voorgaande vijf jaar verstrekken. De uitlener moet deze informatie weer doorspelen aan de werknemer. Belangstellenden hebben tot en met 25 mei 2023 de tijd om te reageren op het conceptwetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking moet treden.