Naar nieuwsoverzicht

Heeft de OR adviesrecht bij het instellen van nieuwe functies?

26-09-2023

Een bestuurder heeft het voornemen om meerdere functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of de OR dat een goed idee vindt, vraagt de OR zich af of zo’n voorgenomen besluit adviesplichtig is. Ook vraagt de OR zich af hoe dat zit als het slechts om één functie gaat.

Wet- en regelgeving
In artikel 25, lid 1 a t/m n van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies welke voorgenomen besluiten een bestuurder aan de OR moet voorleggen voor advies. Daarnaast kunnen OR en bestuurder in een schriftelijke ondernemingsovereenkomst de rechten van de OR hebben uitgebreid. Zo kan zijn afgesproken dat de OR ook adviesrecht heeft over besluiten die niet vermeld staan in de WOR, artikel 25, lid 1. Verder kunnen er in een cao soms ook bepalingen staan die de OR extra rechten toekennen.

Belangrijke wijziging in de organisatie is adviesplichtig
Hoewel de WOR niet stelt dat een bestuurder de OR om advies moet vragen bij het instellen van nieuwe functies, stelt de WOR dit wel verplicht als het gaat om een belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van de bevoegdheden. Daar kan dus mogelijk sprake van zijn bij het instellen van nieuwe functies. Kan de OR die link leggen, dan moet de bestuurder zijn voorgenomen besluit dus eerst aan de OR voorleggen voor advies. Die link is wat makkelijker te leggen als het gaat om leidinggevende functies of functies in het hoger management. Zo zal een uitbreiding (of inkrimping) van het managementteam al snel adviesplichtig zijn, omdat dit vaak grote(re) gevolgen heeft binnen de organisatie en ook de verdeling van bevoegdheden vaak wijzigt. Dat het daarbij mogelijk om slechts één functie gaat, verandert niets aan de zaak.

Ongevraagd adviseren
Het adviesrecht van de OR beperkt zich niet tot de gevallen waarin de bestuurder de plicht heeft om de OR om advies te vragen, zoals geregeld in artikel 25 WOR. De OR kan de bestuurder ook ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden de organisatie betreffende. Dat kan de OR doen op basis van het overlegrecht, artikel 23 WOR. Naast mondelinge voorstellen tijdens de overlegvergadering (artikel 23, lid 2), kan de OR de bestuurder ook ongevraagd schriftelijk adviseren door middel van zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder moet dan zo spoedig mogelijk met de OR over het advies mondeling van gedachten wisselen in een overlegvergadering en vervolgens schriftelijk en beargumenteerd laten weten wat hij op dat advies besluit.