Naar nieuwsoverzicht

Inhoud van de adviesaanvraag

27-06-2017

De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht. De OR kan alleen een goed onderbouwd advies uitbrengen als de adviesaanvraag voldoende informatie bevat.

WOR artikel 25 lid 3
De ondernemingsraad moet zich op basis van de adviesaanvraag een goed beeld kunnen vormen van de situatie. Daarop baseert de raad tenslotte zijn advies. Artikel 25 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat een adviesaanvraag antwoord moet geven op de volgende vragen:

 • Wat is het voorgenomen besluit?
 • Waarom wil de bestuurder dit besluit nemen?
 • Wat zijn de gevolgen van het besluit voor de werknemers?
 • Welke maatregelen neemt de bestuurder om deze gevolgen op te vangen?

De adviesaanvraag als 'invuloefening'
Een slimme OR maakt een opzet voor de adviesaanvraag, zodat de aanvraag voor de bestuurder een invuloefening wordt. Zo gaat er niet onnodig veel tijd verloren met het compleet maken van een onvolledige adviesaanvraag. De onderstaande punten vormen een basis voor het opzetten van een adviesaanvraag:

 • aanbiedingsbrief: de bestuurder legt uit om welk type adviesaanvraag het gaat en benoemt het WOR-artikel op basis waarvan hij de adviesaanvraag indient;
 • inleiding: korte en bondige uitleg van het voorgenomen besluit inclusief eventuele deadline;
 • onderbouwing: de bestuurder legt uit waarom hij het besluit wil nemen, geeft zijn visie over de situatie na het besluit en geeft een onderbouwing daarvan met eventueel beschikbare cijfers;
 • plan van aanpak: hierin beschrijft de bestuurder globaal hoe hij het proces wil inrichten;
 • gevolgen: de bestuurder legt uit wat de gevolgen zijn van het besluit voor de werknemers en welke maatregelen hij neemt om deze gevolgen te ondervangen;
 • financiële doelstellingen: de bestuurder legt uit hoe hij het voorgenomen besluit wil financieren en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisatie;
 • rol werknemers: de bestuurder beschrijft de rol die de werknemers zullen spelen bij de uitvoering van het besluit.