Naar nieuwsoverzicht

OR krijgt adviesrecht over beloning bestuurders

15-04-2019
OR krijgt adviesrecht over beloning bestuurders

De OR krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de OR advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De OR mag zijn advies in de algemene vergadering van aandeelhouders toelichten.

Amendement
Dat staat in een amendement van D66 en ChristenUnie dat steun kreeg van de Tweede Kamer. Een meerderheid van de kamerleden vindt dat bestuurders van ondernemingen meer verantwoording moeten afleggen bij stijgingen van salarissen. De Kamer schaarde zich ook achter een wetswijziging die regelt dat bij besluiten over beloningen van bestuurders voortaan de goedkeuring benodigd is van 75% van de aandeelhouders. Eerder was meer dan 50% van de stemmen benodigd. Een bedrijf kan nog wel in de statuten regelen dat een kleine meerderheid toch kan voldoen.

Advies van de OR
Volgens het amendement moet het advies van de OR gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering worden aangeboden. Als het advies van de OR niet of niet geheel is overgenomen in het voorstel voor beloning, dan moet de indiener van het voorstel, bijvoorbeeld een beloningscommissie, daarvoor een schriftelijke onderbouwing aanbieden aan de algemene vergadering.

Spreekrecht
De OR krijgt ook spreekrecht in de vergadering. De voorzitter van de OR, of een door de voorzitter aangewezen OR-lid, kan het advies van de OR in de algemene vergadering toelichten. De OR heeft bij structuurvennootschappen een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Nieuw is dat als de RvC een beloningscommissie instelt, de commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd dan automatisch deel moeten uitmaken van die commissie.

Beloning verplicht bespreken
Dankzij een eerdere wetswijziging in 2018 moeten directies van grote ondernemingen al verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de OR. De uiteindelijke besluitvorming blijft voorbehouden aan de aandeelhouders van de onderneming, maar de Tweede Kamer heeft het beleid nu wel verder aangescherpt met het adviesrecht voor de OR over voorstellen voor bezoldiging. Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar door de algemene vergadering vastgesteld. De wetswijzigingen hebben betrekking op de Wet op het Financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer, en wijzigingen van Europese richtlijnen die de betrokkenheid van aandeelhouders bevorderen. De wetswijzigingen vereisen nog de instemming van de Eerste Kamer.