Naar nieuwsoverzicht

PSA-beleid tegen ongewenst gedrag

28-11-2022

De werkgever heeft conform de Arbowet een zorgplicht. Hij dient te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Hieronder valt ook het creëren van een veilige werkomgeving, waarin het normaal is dat medewerkers elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Dit dwingt daders hun gedrag te corrigeren en kan escalatie voorkomen.

Recente meldingen grensoverschrijdend gedrag
Recente meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de vorm van agressie en intimidatie bij het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door, laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is voor werkgevers en werknemers. De gang van zaken bij dit programma wijst wel uit dat werknemers beschadigd kunnen raken. Niet alleen door het vernederende gedrag van één of meer invloedrijke personen, maar óók omdat leidinggevenden niet ingrepen of zelfs meededen. Jarenlang konden leidinggevenden zich misdragen zonder dat dit consequenties had. Maar ook werknemers keken weg en schoten hun collega’s niet te hulp. Dit heeft te maken met het soort organisatie en de bedrijfscultuur. Er is sprake van een onveilige werkomgeving waarin macht en afhankelijkheidsrelaties de boventoon voerde. Uiteindelijk leidde dit tot verzuim of werknemers die jaren na dato nog een onveilig gevoel ervaren.

Kwetsbaar
Vooral in bepaalde sectoren zoals kunst en media, hoger onderwijs, maar ook de politiek en sport, is verhoudingsgewijs meer risico op grensoverschrijdend gedrag. Ze kenmerken zich door concentratie van macht bij enkele personen, een hoge werkdruk en veel onderlinge concurrentie. Ook de grote inzet van flexwerkers is een risicofactor. Het gebruik van korte, tijdelijke contracten houdt baanonzekerheid in stand, en dat maakt werknemers kwetsbaar. Uit angst hun baan te verliezen, zullen werknemers wegkijken.

PSA-beleid
Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om beleid te voeren met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen werkdruk, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het hebben van een gedragscode en het instellen van een klachtencommissie moeten onderdeel hiervan zijn. Verder moet er een goede meldprocedure zijn en moeten meldingen opgevolgd worden. De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het PSA-beleid, conform WOR, artikel 27, lid 1 d.