Naar nieuwsoverzicht

Rol OR bij scholing achterban

30-09-2021

De OR kan invloed uitoefenen op het scholingsbeleid in de organisatie. Op die manier kan de OR stimuleren dat werknemers zich tijdens hun loopbaan goed kunnen ontwikkelen. Voorwaarde is wel dat de bestuurder goed over de opleidingsmogelijkheden communiceert.

Scholingsaanbod
Scholing is goed voor de ontwikkeling van werknemers en voor de organisatie als geheel. De meeste organisaties (89%) bieden werknemers dan ook scholing aan. Dit blijkt uit onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van scholing dat onderzoeksbureau Motivaction uitvoerde in opdracht van Rendement Uitgeverij. Om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal gebruik maken van de opleidingsfaciliteiten, moet de bestuurder hen goed informeren over de opleidingsmogelijkheden in de organisatie. De OR kan hierbij een stimulerende rol spelen.

OR heeft instemmingsrecht bij personeelsopleiding
Opleiding en ontwikkeling is belangrijk voor werknemers en daarom ook een belangrijk thema voor de OR. De OR heeft dan ook op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht bij regelingen die betrekking hebben op de personeelsopleiding (artikel 27, lid 1f WOR). Ziet de OR dat er ruimte is voor verbetering, dan moet de OR dit aankaarten bij de bestuurder. Het onderzoek van Motivaction is een goede aanleiding om met de bestuurder in gesprek te gaan over de invulling van het opleidingsbeleid en de manier(en) waarop de werkgever hierover communiceert. Bij ruim twee derde van de ondervraagde organisaties (70%) komt het onderwerp ‘scholing’ ter sprake tijdens het functioneringsgesprek. Ook in werkoverleggen (49%) of via andere kanalen, zoals intranet (30%), e-mail (29%) of nieuwsbrieven (16%), komt scholing regelmatig aan bod. De OR is weliswaar niet het geijkte kanaal om te communiceren over de opleidingsmogelijkheden in de organisatie (dit gebeurt bij slechts 3% van de respondenten), maar de raad kan de opleidingsfaciliteiten wel onder de aandacht brengen van de achterban.

Ongevraagd adviseren over communicatie rondom scholing
De OR kan het onderwerp opleiding en ontwikkeling op de agenda zetten voor de overlegvergadering met de bestuurder, bij voorkeur voor het halfjaarlijkse artikel 24-overleg. Ook kan de OR de bestuurder op ieder moment ongevraagd adviseren over alle zaken die de OR van belang vindt. Dit initiatiefrecht is vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR. Het Motivaction-onderzoek biedt de OR goede handvatten om de bestuurder te adviseren over mogelijke verbeterpunten in het opleidingsbeleid en de manier(en) waarop de bestuurder hierover communiceert. De bestuurder moet het initiatiefvoorstel van de OR minimaal één keer met de OR bespreken en de OR schriftelijk en goed onderbouwd informeren wat hij er vervolgens mee doet. Als de OR de achterban altijd goed informeert over de zaken waarmee de OR zich bezighoudt, mag het opleidingsbeleid natuurlijk niet ontbreken.

Wettelijke verplichting
Uw bestuurder is wettelijk verplicht (artikel 7:611a BW) om de werknemer opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie, of om scholing aan te bieden voor andere functies als de huidige functie komt te vervallen. Uw bestuurder doet er verstandig aan om hiervoor beleid op te stellen, en daarbij heeft uw OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1f WOR).

Focuspunten OR bij een instemmingsverzoek
Krijgt de OR van de bestuurder een instemmingsverzoek voor een scholingsplan, houdt dan in ieder geval rekening met de volgende aandachtspunten:

  • naleving van cao-bepalingen voor scholing, zoals tijd of vergoeding;
  • eerlijke verdeling van het budget over werknemers;
  • wettelijk verplichte (bij)scholingen, bijvoorbeeld voor de BIG-registratie;
  • sommige cao’s verplichten de werkgever om een bepaald percentage van de loonsom voor scholing in te zetten of om werknemers een jaarlijks scholingsbudget te verstrekken. Ook deze collectieve afspraken moeten dan in het scholingsplan zijn vastgelegd.

Bij een goed scholingsplan hebben alle werknemers de optie om (verplichte) cursussen te volgen die voor hun werk nodig zijn. In de praktijk blijkt het budget echter lang niet altijd toereikend voor de scholingsbehoefte van alle werknemers. Informeer eens bij uw achterban of uw bestuurder de scholingsaanvragen honoreert en neem dit mee bij het instemmingsverzoek. Is het scholingsbeleid nog niet helemaal op orde, geef dan concreet aan wat uw bestuurder daarin moet aanpassen om wél te kunnen instemmen.