Naar nieuwsoverzicht

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

25-10-2019
Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene gang van zaken te bespreken. Daarbij moeten vooral de onderwerpen aan bod komen die kunnen leiden tot een advies- of instemmingsvraag.

Artikel 24 overleg
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de bestuurder en de OR minimaal twee maal per jaar met elkaar om tafel moeten (artikel 24 WOR). De bestuurder moet tijdens deze halfjaarlijkse overlegvergadering met de OR openheid van zaken geven over welke onderwerpen zijn aandacht krijgen. Naast het melden van onderwerpen moeten er ook afspraken komen over wanneer en hoe de bestuurder de OR betrekt bij deze ontwikkelingen. Dit moet de OR de gelegenheid bieden om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op de voorgenomen besluiten.

Agendapunten
Met name de onderwerpen die kunnen leiden tot een adviesvraag (artikel 25 WOR) of instemmingsvraag (artikel 27 WOR), moet de bestuurder bespreken:

 • overname en fusie;
 • duurzame samenwerking met andere onderneming;
 • financiële deelname en krediet;
 • wijziging van (omvang van) werkzaamheden;
 • wijziging van organisatiestructuur;
 • verhuizing;
 • groepsgewijs werven of inlenen van medewerkers;
 • grote investering;
 • technologische vernieuwing;
 • milieuzorg;
 • eigen risico dragen in de sociale zekerheid;
 • pensioen-, winstdeling- en spaarregeling;
 • werktijd- en vakantieregeling;
 • belonings- en functiewaarderingssysteem;
 • arbo-, ziekteverzuim- en re-integratiebeleid;
 • personeelsopleiding en -beoordeling;
 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • werkoverleg en klachtenbehandeling;
 • persoonsgegevens en persoonsvolgsysteem.

Halfjaarlijkse overlegvergadering biedt diverse voordelen
Afzien van de halfjaarlijkse overlegvergadering is niet aan te raden. Het voordeel van de overlegvergadering is dat alle aanwezigen bewust terugblikken naar de ontwikkelingen van de afgelopen periode en gezamenlijk bespreken wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren, inclusief de rol van de OR. De overlegvergadering biedt dus een aantal voordelen ten opzichte van een reguliere OR-vergadering:

 • verplichte deelname van de toezichthouder;
 • alle rust om de grote lijnen te bespreken;
 • samenhang tussen verleden, heden en toekomst;
 • minder kans om nieuwe ontwikkelingen te vergeten.