Naar nieuwsoverzicht

Wijziging WOR per 01-01-2022

28-01-2022

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eind vorig jaar ingestemd met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) per 1 januari 2022. De wetswijziging heeft gevolgen voor het kiesrecht van werknemers en uitzendkrachten en voor de samenstelling van OR-commissies. Dit biedt de OR kansen om zijn positie te versterken.

Verkorting kiesrecht vast en flexibel personeel
Per 1 januari 2022 kunnen de in de onderneming werkzame personen al na ten minste 3 maanden dienstverband hun stem uitbrengen bij OR-verkiezingen. Ook kunnen zij zich dan verkiesbaar stellen. Eerst mochten zij na ten minste 6 maanden stemmen en konden zij zich na ten minste 1 jaar verkiesbaar stellen. Ook uitzendkrachten en payrollmedewerkers hebben binnen de onderneming waar zij te werk zijn gesteld nu eerder medezeggenschapsrechten. Zij gelden na 15 maanden als ‘in de onderneming werkzame personen’ en kunnen 3 maanden daarna, dus na ten minste 18 maanden in een onderneming werkzaam te zijn geweest, zowel kiezen als zichzelf verkiesbaar stellen bij OR-verkiezingen. Eerst was dit respectievelijk na ten minste 30 maanden en ten minste 36 maanden.

De nieuwe termijnen voor passief en actief kiesrecht per 01-01-2022:


Wijziging samenstelling OR-commissies
Daarnaast komt de eis te vervallen dat een vaste OR-commissie in meerderheid uit OR-leden moet bestaan. Hierdoor kunnen meer werknemers die geen OR-lid zijn deelnemen aan een OR-commissie en zo betrokken zijn bij het OR-werk. Echter, indien een vaste commissie niet voor een meerderheid uit OR-leden bestaat, blijft het advies- en instemmingsrecht bij de OR liggen.

Check OR-reglement
De wijziging van de WOR is reden voor de OR om het eigen reglement onder de loep te nemen. Het OR-reglement beschrijft immers hoe de OR invulling geeft aan de WOR. Zo staat in het OR-reglement onder andere hoe de OR-verkiezingen plaatsvinden en hoe de OR is samengesteld. De OR kan bijvoorbeeld het reglement als gevolg van de WOR-wijziging aanpassen met betrekking tot de wachttijd van ingehuurde werknemers voor het verkrijgen van kiesrecht of met betrekking tot de samenstelling van zijn commissies. Wel is het zo, dat de OR en de WOR-bestuurder zelf kunnen beoordelen of de nieuwe termijnen voor actief en passief kiesrecht bevorderlijk zijn voor een goede toepassing van de WOR. Als dat onvoldoende het geval is, kunnen zij overwegen om op bovengenoemde wijze van de WOR af te wijken.

Versterking positie OR
De OR kan de wijziging van de WOR ook benutten om zijn eigen positie en invloed binnen de organisatie te versterken. Doordat flexwerkers eerder betrokken kunnen worden bij de medezeggenschap, wordt de OR een betere afspiegeling van de organisatie en kan de OR profiteren van de inzet van enthousiaste nieuwe werknemers. En als meer werknemers kunnen deelnemen aan een commissie, kan de OR ook meer werk verzetten. De wijziging van de WOR is dus niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor de OR zelf.