OR-advies

U kunt bij ons terecht voor OR-advies over specifiek inhoudelijke thema´s, zoals arbeidsvoorwaarden of financieel beleid. Onze adviseurs zijn vakbekwame professionals, met ruime ervaring in de medezeggenschap. U heeft uw kennis up-to-date en neemt de juiste stappen om het OR-doel te bereiken.

Financieel advies
Financieel advies

Voor veel OR-leden is financieel beleid een ingewikkelde materie. Wat is een winst- en verliesrekening? Wat is een resultatenrekening en een exploitatierekening? Hoe verkrijg je inzicht in de financiële positie van de eigen organisatie? De OR moet over de juiste kennis beschikken om een oordeel te kunnen geven over het gevoerde en te voeren financiële beleid.

Onze financieel adviseurs bieden u inzicht in alle aspecten van financieel beleid. Naast de cijfers, houden wij ook rekening met de samenhang van financieel beleid met ander beleid, zoals strategisch/organisatorisch en personeelsbeleid. Denk aan belangrijke financiële focuspunten en vragen richting bestuurder bij reorganisatie, overname en fusie. Wij bieden uw OR verschillende vormen van financieel advies, zoals het onderzoeken van financiële informatie (contra-expertise), het doorrekenen van gepresenteerde cijfers of een gedegen financiële analyse bij adviesaanvragen. Met ons advies komt u goed beslagen ten ijs op het overleg met de bestuurder over financiële zaken.

P&O-advies
P&O-advies

De OR heeft een belangrijke rol bij het personeelsbeleid. Bij organisatieverandering moeten OR-leden kunnen meedenken over belangrijke personele vraagstukken. Welke mensen en competenties zijn nodig om de lange termijn doelen van de organisatie te behalen? Wat hebben de huidige medewerkers nodig om optimaal te kunnen blijven functioneren? Bovendien dient de OR zijn instemming te geven bij diverse personele en arbeidsvoorwaardelijke regelingen (artikel 27 WOR). Dit vraagt veel kennis van de OR. Kennis van het strategisch personeelsbeleid, als ook van het personeelsbeleid ‘in de breedte’. Wij adviseren ondernemingsraden op het brede terrein van personeelsbeleid: van personeelsplanning tot en met het ontslagbeleid. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer functieprofielen, functiewaardering, aannamebeleid, beloningsvraagstukken, leeftijdsbewust personeelsbeleid, arbobeleid, flexibilisering en ontslag.

Pensioenadvies
Pensioenadvies

De OR kan veel invloed uitoefenen op het pensioenbeleid binnen de onderneming. Recente wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben de reikwijdte van het instemmingsrecht bij pensioenregelingen aangescherpt. De OR heeft instemmingsrecht bij elke vaststelling, beëindiging of wijziging van het pensioenreglement, de pensioenovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst. Werknemerspensioen is echter een complexe aangelegenheid. Vooral ook door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving. De kans op fouten en schade voor werknemer en/of werkgever is zonder meer aanwezig. Deskundige ondersteuning bij pensioenkwesties is dan ook geen overbodige luxe. Wij bieden ondernemingsraden verschillende vormen van ondersteuning bij pensioenregelingen, zoals het toetsen van een instemmingsverzoek, het inzichtelijk maken van de gevolgen van een pensioenregeling, advies over compensatieregelingen of overleg/onderhandeling met de bestuurder. 

Juridisch advies
Juridisch advies

Veel ondernemingsraden hebben behoefte aan een advocaat aan wie ze vraagstukken van juridische aard kunnen voorleggen. Bijvoorbeeld vragen over de (al dan niet) advies- of instemmingsplicht van voorgenomen besluiten, het beoordelen van een sociaal plan of de juridische positie van de OR bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Wij bieden ondernemingsraden advies en begeleiding bij onder meer advies- en instemmingsplichtige trajecten, juridische toetsing van diverse (OR-)documenten, zoals conceptadviezen van de OR, OR-reglement, convenanten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Indien nodig kunt u een beroep op ons doen in geval van geschillen en bij het voeren van een procedure bij een gerechtelijke instantie, zoals de Ondernemingskamer of kantonrechter.